Komora svěřenských poradců a správců České republiky

Komora svěřenských poradců a správců České republiky (KSPS ČR) je největší profesní organizace, která  byla založena v roce 2017 na podporu svěřenské profese. Jejím záměrem je i budování a posílení důvěry v institut svěřenského fondu v České republice.

Komora svěřenských poradců a správců
Co je svěřenský fond

Svěřenský fond je soubor majetku bez právní subjektivity vyčleněný zakladatelem ke stanovenému účelu, držený a spravovaný svěřenským správcem ve prospěch stanovené osoby, tzv. beneficienta. Vyčleněný majetek přestává být vlastnictvím toho, kdo jej do svěřenského fondu vložil, a stává se tak majetkem bez vlastníka. Avšak nárok na prospěch z tohoto majetku má dle podmínek svěřenského fondu, tzv. „statutu“, výhradně určený beneficient.

Kdo je poradce

Svěřenský poradce poskytuje zájemcům o založení svěřenských fondů odborné poradenství a služby, vyjma jejich kvalifikované správy. Zejména poskytuje odborné expertízy před založením svěřenského fondu a následné služby spojené s jeho založením a splněním všech regulatorních podmínek dle jurisdikce ČR.

Kdo je správce

Svěřenský správce je osoba, která přijala pověření zakladatele svěřenského fondu k jeho správě. Je to právě svěřenský správce, se kterým zakladatel dlouhodobě spolupracuje a od kterého očekává podporu při založení svěřenského fondu, a co je nejdůležitější, kvalifikovanou správu fondu. Jeho hlavním úkolem je svědomitě vykonávat funkci řádného hospodáře a pečovat o majetek, který tvoří podstatu svěřenského fondu.

NAŠE SLUŽBY

Začneme tím, že vám budeme naslouchat

Pouze tak poznáme váš život a pochopíme vaše priority, podle kterých náš tým specialistů a správců sladí strategii svěřenského fondu s vašimi osobními hodnotami a rodinnými cíli. Společně s vámi tak vytvoříme individuální řešení, které bude mít pro vás hodnotu nejenom dnes, ale bude i základem dědictví budoucích generací.

Poradenství

Pomůžeme vám ujasnit si priority a objektivně posoudit, zda je svěřenský fond pro vámi zamýšlený účel tím vhodným řešením. Vyhodnotíme všechna rizika, výhody i náklady související se založením a případnou správou vašeho svěřenského fondu. Díky tomu se můžete odpovědně rozhodnout a ujistit se, že svěřenský fond bude dlouhodobě naplňovat vaše cíle.

Založení

Náš tým specialistů vytvoří na základě vašich priorit statut fondu, který bude odrazem vaší filozofie, a sladí strategii svěřenského fondu s vašimi osobními hodnotami i cíli. Po odsouhlasení statutu za vás převezmeme odpovědnost za celý administrativní proces založení fondu a komunikaci s orgánem dohledu.

Správa

Profesionální správce zajistí vašemu svěřenskému fondu a majetku, který tvoří jeho podstatu, nejvyšší dostupnou péči. Jeho úkolem je svědomitě vykonávat funkci řádného hospodáře, řídit všechny procesy, komunikovat s protektorem a naplňovat vůli zakladatele, která je zakotvena ve statutu fondu.

Dohled

V případě zájmu Vám zajistíme kvalifikovaný dohled nad činností svěřenského správce. Kontrola všech úkonů svěřenského správce a dodržování statutu fondu probíhá prostřednictvím kontrolního výboru, tzv. protektora. Tímto získáte jistotu, že projev vaší vůle a účel vzniku svěřenského fondu bude vždy naplněn.

PŘÍNOSY

Ochrana majetku

Svěřenský fond poskytuje svému zakladateli velmi robustní a dlouhodobou právní ochranu majetku, který vyčlenil do fondu. Tento účelově osamostatněný majetek se dle českého právního řádu stává majetkem bez právní subjektivity, tzv. „bez vlastníka“. Díky tomu je i mezigeneračně chráněn před věřiteli a nežádoucími vlivy třetích stran.

Ochrana zájmů

Žijeme v době plné protichůdných zájmů a vaše osobní rozhodnutí může vyvolat negativní reakce okolí nebo úsilí o zvrácení vaší vůle. Svěřenský fond je velmi efektní řešení pro uskutečnění vaší rozličné vůle, která je zanesena do statutu fondu a jeho správce je povinen tento statut bezezbytku naplňovat ve prospěch obmyšlených osob.

Diskrétnost vlastnictví

U svěřenského fondu jsou vlastnická práva k vyčleněnému majetku uplatňována prostřednictvím určeného správce, díky čemuž je identita zakladatele skryta. V případě snah o zmocnění majetku věřiteli nebo jeho nepřátelské ovládnutí třetí stranou je toto úsilí zmařeno díky nečitelnosti vlastnictví. Nedostupnost informací o majetkových poměrech přináší zakladateli větší bezpečí a pohodlí.

Ovládání transferu

76 % zakladatelů uvedlo jako hlavní důvod založení svěřenského fondu snahu o zachování majetku a ponechání dědictví s cílem nenarušit transferem majetku vztahy uvnitř rodiny i mimo ni. Obavy z nedostatečné zralosti, veřejných pomluv a negativního vlivu bohatství na pracovní morálku dětí lze řešit vhodně nastaveným statutem fondu. Ten zajistí dostatečnou péči o ty, na kterých vám záleží.

Dosažení cílů

V naplnění osobních nebo firemních cílů vám v některých případech může bránit nedostatečná kvalifikace, schopnosti nebo jen prostý čas z důvodu pokročilého věku. Svěřenský fond s vhodně sestaveným statutem a profesionálním správcem vám zajistí, že i přes všechny zmíněné aspekty budou vaše cíle beze zbytku naplněny.

Omezení rizika

V případě využití služeb profesionálního správce svěřenského fondu můžete snadno odbourat závislost na vlastním čase i schopnostech. Případné obavy a rizika spojené s obhospodařováním majetku fondu můžete minimalizovat pověřením několika správců a vytvořením systému vzájemné odpovědnosti, nebo využít kvalifikovaného dohledu nad jejich činností. To zajistí vašemu majetku dlouhodobý růst a nejvyšší péči.

VYUŽITÍ

Soukromé účely

• Ochrana osobního majetku před exekucí

• Funkční alternativa předmanželské smlouvy

• Efektivní způsob vydědění potomka

• Náhrada dědické smlouvy

• Skrytí vlastnictví a původu majetku před veřejností

Rodinné účely

• Udržení celistvosti majetku a jeho nerozdrobení v důsledku chyb nebo rozdílných názorů jednotlivých členů rodiny

• Hmotné zabezpečení členů rodiny

• Nečitelnost informací o majetkové situaci rodiny

• Mezigenerační transfer majetku

Korporátní účely

• Provozování závodu

• Ochrana majetku před exekucí způsobenou neblahým vývojem podnikání

• Způsob rozdělení majetku mezi společníky nebo jiné osoby

• Zachování anonymity vlastnických struktur

Ostatní účely

• Zajištění pohledávek (postavení zástavního dlužníka nebo ručitele)

• Alternativa advokátní, notářské nebo bankovní úschovy

• Financování i krytí investičních záměrů (postavení agenta zajištění)

• Sdružování finančních prostředků za účelem dalšího investování

Veřejně prospěšné účely

• Zajištění smysluplného využití majetku v případě neexistence dědiců

• Způsob realizace dobročinných nebo charitativních aktivit

Kontaktujte nás

Zajímáte se o poradenství / založení / správu / dohled nad svěřenskými fondy? Chcete vědět o svěřenských fondech více?