• Nyní máme zavřeno
 • +420 493 034 488
 • info@pultarapartneri.cz
 • Moventum

  Moventum - mezinárodní investiční platforma

  Co je Moventum?

  Moventum S.C.A. je mezinárodní investiční platforma se sídlem v Lucembursku, která se specializuje na podporu nezávislých finančních poradců a investičních správců technologiemi, nástroji a zázemím potřebným k poskytování výjimečných investičních služeb privátním klientům. Moventum bylo založeno v roce 2000 dvěma významnými partnery z oblasti finančních služeb: Global Portfolio Advisors a Banque de Luxembourg. Od roku 2005 poskytuje Moventum své služby také na území České republiky. Moventum díky své online investiční platformě umožňuje nezávislým investičním poradcům z celého světa přístup ke stovkám světových investičních správců, ETF fondům a dalším mezinárodním investičním příležitostem. Jejich klienti, zpravidla privátní investoři, tak mohou využívat investiční služby a servis na úrovni evropského privátního bankovnictví.

  Proč Lucembursko?

  Lucembursko je největší centrum privátního bankovnictví v Eurozóně a druhé největší centrum správy fondů na světě. S ratingem AAA se řadí mezi deset ekonomicky nejstabilnějších států světa a poskytuje investorům stabilní politické i sociální prostředí. Jako instituce poskytující finanční služby je Moventum licencováno a dohlíženo Lucemburským bankovním dozorem – The Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), lucemburskou obdobou České národní banky. Legislativní a regulatorní prostředí Lucemburska zabezpečuje investorům z celého světa jednu z nejsilnějších ochran v Evropě.

  Moventum - svět
  Moventum - sídlo

  Je pro českého investora investice peněz u společnosti Moventum bezpečná?

  Veškerý majetek klientů je spravován na účtu Moventa vedeného u depozitáře a je podle lucemburského práva spravován odděleně od vlastního majetku společnosti Moventum. Depozitářem společnosti Moventum je Banque de Luxembourg, jedna z největších privátních bank v Lucembursku. To znamená, že jsou Vaše investice chráněné i v případě nepravděpodobné události, že Moventum nebo Banque de Luxembourg vyhlásí bankrot.

  Pokud by se to stalo, Váš účet u Moventa by byl bezplatně převeden k jiné finanční instituci, kde by Vaše investice pokračovaly. Peníze klientů jsou navíc chráněny institutem ,,Fonds de garantie des dépôts Luxembourg” (FGDL), jehož je depozitář Moventa členem. FGDL poskytuje klientům srovnatelnou ochranu jako systém pojištění pohledávek z vkladů u českých bank. Moventum je jako obchodník s cennými papíry členem systému ochrany investorů ,,Système d`indemnisation des investisseurs Luxembourg” (SIIL).

  Vzhledem k zákonnému pravidlu u oddělených účtů je velmi nepravděpodobné, že byste potřebovali další ochranu. Nicméně v případě, kdybyste nebyli z nějakého důvodu schopni vymoci svou pohledávku u Moventa, jste ještě chráněni zmíněnými instituty.

  Co ještě získáte zřízením investičního účtu u Moventa?

  • přístup k více než 9 000 investičním fondům z celého světa včetně českých korunových
  • přístup k ETF fondům obchodovaným na hlavních burzách v Evropě
  • jeden účet, kter ý zahrnuje všechny Vaše investice i hotovost na 6 měnových podúčtech, včetně české koruny
  • spolehlivé a bezpečné vypořádání transakcí
  • transparentní poplatkovou strukturu
  • on-line náhled na Váš účet v češtině, s informacemi o:
   • veškerých zůstatcích na účtech
   • investicích, rozdělených na jednotlivé nástroje
   • veškerých transakcích s cennými papíry
   • hotovostních rezervách ve všech měnách
   • veškerých hotovostních operacích
  • přístup k Vašemu účtu pro Vašeho finančního poradce
  Moventum - investice
  Moventum - graf

  Jak to funguje?

  Základem úspěšného investování je efektivní a bezpečná spolupráce mezi klientem, jeho poradcem a investiční platformou.

  Váš poradce Vám pomůže navrhnout odpovídající složení investičního portfolia. Po jeho odsouhlasení pro Vás připraví dokumenty potřebné pro otevření Vašeho investičního účtu u společnosti Moventum a odpovídající investiční pokyny. Ty předá společnosti Viktor Hostinský Investments, s.r.o. (VHI).

  VHI je od roku 2008 držitelem registrace investičního zprostředkovatele dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu udělené Českou národní bankou. V České republice patří k jedněm z nejzkušenějších investičních zprostředkovatelů a každý rok zprostředkuje investiční transakce v řádech stamilionů korun.

  VHI Vám v systému Moventa otevře Váš investiční účet a pošle instrukce, jak na něj poslat peníze. Jakmile je Vaše platba připsána na Váš účet, VHI vloží pokyny k investování. Na základě nich pro Vás Moventum nakoupí požadované cenné papíry. Tím je portfolio vytvořeno a peníze mohou začít pracovat.

  Co je hlavní přidanou hodnotou pro vás?

  Váš poradce má náhled na Váš investiční účet u Moventa a může Vám tak neustále poskytovat  investiční  doporučení nebo investiční poradenství. Veškeré změny na Vašem účtu musí být vždy odsouhlaseny Vámi. Bez souhlasu klienta VHI nezadá pokyny k transakcím.

  Poradce i VHI nemají možnost z Vašeho účtu vybrat peníze ani jiná aktiva. Peníze vždy Moventum odesílá jen na účet, kter ý klient uvedl ve smlouvě při založení účtu. Moventum o veškerých pohybech na účtu informuje klienty poštou. Klient Moventa tak má jistotu, že jeho peníze nikdo nezpronevěří a jeho investice jsou vždy v bezpečí.

  Věříme, že každý klient je jedinečný. Má specifické finanční cíle, požadavky a přístup k riziku. Aby své cíle dosáhl, potřebuje zkušeného investičního poradce, kter ý porozumí jeho situaci a investiční platformu, díky které získá přístup ke kvalitním investičním nástrojům z celého světa.

  Jako partner Moventa má Váš poradce přístup k investiční infrastruktuře, která je srovnatelná s mezinárodními investičními domy nebo privátními bankami. Je to model spolupráce, který funguje ve vyspělém světě desítky let. Nyní ho můžete využít i Vy v České republice.

  Moventum - finance

  Informace

  Výše uvedený text je výhradně informativní a nepředstavuje investiční poradenství ani investiční doporučení. Obsah je založen na informačních zdrojích, jež Moventum a VHI považují za spolehlivé. Přes maximální pozornost a péči věnovanou ověřování zdroje a obsahu zde obsažených informací Moventum ani VHI tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost či úplnost.

  Ani společnosti Moventum ani Viktor Hostinský Investments, ani držitelé podílů, členové jejich představenstva a zaměstnanci či spolupracující poradci neručí za informace poskytnuté v tomto dokumentu a tyto informace lze bez předchozího upozornění měnit. Moventum a VHI upozorňují klienta, že informace zde uvedené nelze mechanicky použít k nákupům či prodejům investičních nástrojů či k jiným rozhodnutím souvisejícím s finančními produkty a finančními službami. Využije-li klient některou informaci ve smyslu výše uvedeném, činí tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí a musí si být vědom toho, že Moventum ani VHI v žádném případě neodpovídají za ztráty či škody vyplývající z takového rozhodnutí. Jednotlivé finanční produkty či služby, kategorie investičních nástrojů, konkrétní investiční nástroje nebo strategie zde zmíněné nemusí být vhodné pro každého klienta. Informace zde uvedené nemohou brát a neberou v úvahu specifika jednotlivých klientů, jejich finanční situaci, cíle nebo potřeby.

  Využití jakýchkoli informací zde uvedených je výlučně věcí uvážení a odpovědnosti klienta. Klient by měl před případným investičním rozhodnutím vždy zohlednit svoje odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic, finanční zázemí a investiční cíle. Moventum a VHI upozorňují, že s investicemi na kapitálovém trhu je spojena celá řada rizik.

  Bližší informace o jednotlivých investičních službách, kategoriích investičních nástrojů či konkrétních investičních nástrojích, rizicích s nimi spojených a možných zajištěních proti nim jsou uvedeny na internetových stránkách VHI. Hodnota investice může kolísat a může klesnout i pod svou výchozí úroveň. Výsledky za minulé období nejsou zárukou výsledků do budoucna.

  Kontaktujte nás

  Pokud máte zájem o využití nabídky mezinárodní investiční platformy Moventum S.C.A. nebo další dotazy ohledně investování, neváhejte nás kontaktovat.